Pro Educa

ŠTA SU SOFT SKILLS I KAKO SE MOGU RAZVIJATI?

Za bavljenje bilo kojom profesijom, neophodni su stručno znanje i tehnička ekspertiza. Ali, pokazalo se da ovo nije dovoljno za postizanje uspjeha u poslu.

U današnje vrijeme, poslodavci u sve većoj mjeri insistiraju na posjedovanju takozvanih mekih vještina (eng. soft skills, kako ćemo ih i oslovljavati u ovom tekstu). Razvijene soft skills predstavljaju diferencijalnu prednost prilikom apliciranja za radnu poziciju, a poslodavci nerijetko ulažu u razvoj ovih vještina kod svojih zaposlenih.

Kao najvažnije vještine ovog tipa, poslovni rukovodioci navode komunikacijske vještine, interpersonalne vještine, kritičko razmišljanje, upravljanje vremenom, upravljanje bijesom, rad u timu, fleksibilnost…

Specifičnost razvoja soft skills-a leži u činjenici da se ovaj razvoj ne može postići iščitavanjem literature, već zahtjeva aktivan i posvećen rad na sebi. Razvoj „mekih vještina” je od značaja kako za profesionalni, tako i za lični razvoj, i stoga mu treba posvetiti pažnju i valja se osloniti na provjerene naučne metode. Sve više kompanija se odlučuje da, za potrebe razvoja svojih zaposlenih, angažuje profesionalne koučeve koji će svojim angažovanjem doprinijeti razvoju navedenih vještina.

Komunikacijske vještine – Komunikacijske vještine su važan element svake radne pozicije, čak i kada posao ne zahtjeva stalnu interakciju sa ljudima, komunikacija sa kolegama i nadređenima je nezaobilazna. Komunikacija je dvosmjeran proces, te razvijene komunikacijske vještine podrazumijevaju kako vještinu slanja poruka, tako i vještinu primanja istih. Zato koučevi nastoje da razviju vještinu asertivne komunikacije, ali i vještinu aktivnog slušanja kod svojih klijenata.

Asertivna komunikacija – Asertivna komunikacija je takva da omogućava iznošenje pozitivnih i negativnih stavova, ideja i osjećanja, na direktan i iskren način, ali tako da se poštuje druga strana u komunikacijskom odnosu. Biti asertivan znači biti u stanju da se zauzmemo za svoja ili prava drugih, bez da se bude agresivan ili da se pasivno pokorava volji drugih. Ova vještina omogućava pojedincu redukaciju stresa, bolje upravljanje sopstvenim obavezama, efikasniji rad sa teškim ljudima, adekvatno reagovanje na pokušaje manipulacije. Asertivnost u komunikaciji doprinosi ostvarenju radnih ciljeva, povećanju samopouzdanja, razvoju međusobnog poštovanja saradnika, ali i, kako istraživanja navode, povećanju zadovoljstva poslom.

Aktivno slušanje – Aktivno slušanje podrazumijeva kompletno fokusiranje na sagovornika i razumijevanje onoga što govori, a u skladu sa kontekstom i uzimajući u obzir sagovornikove želje i potrebe. Razvoj ove vještine podrazumijeva učenje o tome kako održati fokus, onemogućiti distrakcije i kako biti koncentrisan na sve verbalne i neverbalne znake koje sagovornik šalje. Aktivno slušanje doprinosi boljim međuljudskim odnosima, manjem broju konflikata, davanju konstruktivnog fidbeka, kao i većoj spremnosti da se uvaži tuđe mišljenje i isto inkorporira u donošenje odluka. Stoga je vještina aktivnog slušanja od posebne važnosti za pojedince koji rade u timu, ali i za one na menadžerskim pozicijama.

Timski rad – Rad u timu doprinosi osnaživanju članova tima, boljoj radnoj atmosferi, razvoju fleksibilnosti, ali i odgovornosti. Ljudi su socijalna bića, ali to nije garant uspjeha u timskom radu. Pojedinci mogu biti skloniji individualnom radu ili im može manjkati neka vještina uspješnog timskog igrača. Pojedini elementi uspješnog timskog rada razvijaju se kroz interakciju sa timom, poput osjećanja zajedništva i pripadnosti, ali pojedini elementi zahtjevaju rad na sebi. Preuzimanje inicijative, spremnost na delegiranje obaveza, kooperativnost, spremnost na dijalog – samo su neke od vještina koje se mogu razviti radom na sebi.

Upravljanje bijesom – Bijes se može javiti kao odgovor na frustraciju i nezadovoljstvo i uvijek predstavlja disfukcionalnu emociju. To znači da ometa pojedinca u njegovom postizanju ciljeva, ali i stvara niz negativnih posljedica po ljude u okruženju. U odnosu na svog funkcionalnog parnjaka – ljutnju – bijes je intenzivniji, duže traje i vodi iracionalnom načinu razmišljanja. Emocije su sastavni dio čovjekovog života, ali pojedine emocije su u radnom kontekstu nepoželjne. Koučing procesi, poput onih koji se oslanjaju na Kognitivno-Bihejvioralnu i Racionalno-Emocionalno-Bihejioralnu terapiju, upravo su usmjereni na transformisanje disfunkcionalnih u funkcinalne emocije koje onda doprinose većem uspjehu u radu.

Upravljanje vremenom – Ova vještina se odnosi na adekvatno raspoređivanje svojih zadataka kako bi se ispoštovali rokovi za realizaciju projekata i poslova. Pojedinci koji imaju poteškoća sa upravljanjem vremenom često probijaju zadate rokove ili traže njihovo odlaganje i preuzimaju više zadataka nego što su u stanju da obave. Ovo dalje može voditi problemima u timskom radu, kao i interpersonalnim problemima. Obuke za upravljanje vremenom predstavljaju dobar početak rješavanja ovog problema, ali kako često iza ovog problema leže određene emocionalne blokade, koučing se pokazao kao efikasnije sredstvo. On omogućava ne samo bolju organizaciju rada i samim tim povećanu produktivnost, već i izbjegavanje preopterećenja poslom i bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Liderstvo – Teorija po kojoj se lideri rađaju je odavno napuštena od strane nauke. Danas se vjeruje da se dobri lideri ne rađaju, već stvaraju. Dobar lider ima razvijene sve prethodno navedene vještine, ali i vještinu motivisanja i pokretanja drugih na akciju. Jedna od čestih blokada za uspješno liderstvo je strah, a prevladavanje istog se praktično ne može uraditi bez pomoći određenih psiholoških alata. Upravo u takvim situacijama, uloga kouča kao podrške u ličnom razvoju, postaje ključna.

***
Svaka od navedenih vještina se u određenoj mjeri može samostalno razviti, ali postavlja se pitanje u kojoj mjeri i koliko uspješno. Podrška koju pruža stručno vođenje kroz procese razvoja vještina doprinosi ne samo većoj efikasnosti, već i većoj satisfakciji i samoprihvatanju pojedinaca.

 

 

Izvor: Sinergija koučing centar

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...