Pro Educa

Istraživanja

PROJEKTI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA

 

 • STAVOVI I ZNANJE POSLANIKA O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA

Istraživanje među poslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH s ciljem da utvrdimo kakvi su njihovi stavovi o evroatlantskim integracijama i kakvo znanje stoji iza tih stavova. U istraživanju su učestvovalo 19 poslanika Parlamentarne skupštine BiH, koji su anketirani u prisu- stvu istraživača.  Na ovaj način smo željeli da vidimo koliko domaći parlamentarci, bez pomoći interneta i kolega, stvarno znaju o ovim procesima u kontekstu Bosne i Hercegovine.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje –  STAVOVI I ZNANJE POSLANIKA O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA

 • PERCEPCIJA EVROATLANTSKIH INTEGRACIJA OD STRANE STUDENATA I MLADIH POLITIČARA U BANJALUCI

U okviru projekta „Integracije 2020- 2030“ organizovane su dvije fokus grupe, koje su činili studenti Univerziteta u Banjaluci i članovi političkih partija iz Republike Srpske. U nastavku rezultati prikupljenih podataka. – PERCEPTION OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION BY STUDENTS AND YOUNG POLITICIANS IN BANJA LUKA

 • STAVOVI I ZNANJE NOVINARA O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA

U okviru projekta „Integracije 2020- 2030“, pored drugih aktivnosti, predviđeno je istraživanje među bosanskohercegovačkim novinarima s ciljem da utvrdimo kakvi su njihovi stavovi o evroatlantskim integracijama i kakvo znanje stoji iza tih stavova. U
istraživanju su učestvovala 32 novinara koja su anketirana u prisustvu istraživača. Na ovaj način smo željeli da vidimo koliko domaći novinari, bez pomoći interneta i kolega, stvarno znaju o ovim procesima u kontekstu Bosne i Hercegovine.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje – STAVOVI I ZNANJE NOVINARA O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA

 • LJUDSKA PRAVA ŽENA ŽRTAVA NASILJA

Centar za edukaciju Pro Educa sproveo je istraživanje na temu “Ljudska prava žena žrtava nasilja” u saradnji sa BH novinarima i Evropskom federacijom novinara. Pored istraživanja koja se tiču ljudskih prava žena žrtava nasilja urađene su: desk analiza aktuelnog zakonodavstva koja se tiče zaštite ljudskih prava žena, s posebnim akcentom na žene žrtve nasilja i statistika nasilja nad ženam gdje smo koristili podatke nevladinih organizacija, Ministarstva omladine, porodice i sporta Republike Srpske, Gender centra Federacije BiH, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i Federalnog statističkog zavoda.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje – Nasilje-nad-ženama-2019

 • RASPODJELA MOĆI U BiH MEDIJIMA

U okviru projekta „Mapiranje ljudskih prava u medijima promatrajući položaj građana, ranjivih slojeva društva i medijske zajednice“ sprovedeno je istraživanje među novinarima u Bosni i Hercegovini s ciljem utvrđivanja njihovog položaja u medijima. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa BH novinarima i Evropskom federacijom novinara.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje – Raspodjela-moći-u-bh-medijima-2019

 • LJUDSKA PRAVA NOVINARA U BiH 

U okviru projekta „Mapiranje ljudskih prava u medijima promatrajući položaj građana, ranjivih slojeva društva i medijske zajednice“ sproveli smo istraživanje u 2019. godini, kada smo anketirali 204 novinara. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa BH novinarima i Evropskom federacijom novinara.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje –  Ljudska-prava-novinara-2019

 • LJUDSKA PRAVA POVRATNIKA U BiH

U okviru projekta „Mapiranje ljudskih prava u medijima promatrajući položaj građana, ranjivih slojeva društva i medijske zajednice“ urađeno je istraživanje kroz tri fokus grupe sa povratnicima u neku od BiH opština gdje predstavljaju manjinsku etničku grupu, a razgovaralo se o njihovom položaju u lokalnoj zajednci u kontekstu poštovanja njihovih ljudskih prava. Urađena je i desk analiza aktuelnog zakonodavstva koje se tiče zaštite ljudskih prava povratnika.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje – Ljudska-prava-povratnika-2019

 

 

 

 

 

 

 

 • SELEFIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Kako se o njima izvještava, kako se ponašaju u virtualnom svijetu i koliko su ekstremni?

Na uzorku od 317 selefi ja pokušali smo da upoznamo neke njihove „mračne“ aspekte ličnosti (makijavelizam, narcizam, psihopatiju i sadizam), lične i društvene ciljeve, koliko vjeruju institucijama, stavove o ratu, miru, o samožrtvovanju kao i neke druge psihološke konstrukte koji mogu da utiču na pojavu neke vrste ekstremizma.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje – Selefije u Bosni i Hercegovini

 • NOVINARSVO I DRUŠTVENE MREŽE U BOSNI I HERCEGOVINI 2016. GODINA

Centar za edukaciju Pro Educa iz Banjaluke sproveo je istraživanje o korištenju društvenih mreža u novinarstvu u periodu od 26. januara – 11. februara 2016. godine. Istraživanje je sprovedeno nad 110 ispitanika novinarske profesije, te je obuhvatilo zaposlenike (novinare) javnih i privatnih RTV servisa, te štampanih i novih medija metodom online upitnika. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultate istraživanja možete pogledati na linku – Novinarstvo i društvene mreže u BiH

 • ISTRAŽIVANJE O STAVOVIMA MENADŽERA U REPUBLICI SRPSKOJ, 2015.

Centar za edukaciju Pro Educa je sproveo straživanje o položaju i stavovima menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom sektoru. Rezultati prvog istraživanja ovakvog tipa na našim prostorima, koje je sprovedeno u periodu od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine, ponudili su direktan uvid u izazove s kojim se suočavaju zaposleni na rukovodećim položajima u Republici Srpskoj, a koji su značajan resurs za razvoj i unapređenje privrede. U istraživanju je učestvovalo 111 menadžera iz javnog i privatnog sektora. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Infografik

 • PROJEKAT “PORODIČNE FIRME – STUB RAZVOJA EKONOMIJE”

Istraživanje o porodičnim firmama u Crnoj Gori 2017.

Istraživanje je sproveo Centar za edukaciju Pro Educa u saradnji sa agencijom Montimprex iz Podgorice tokom marta 2017. godine. Istraživanje je obuhvatilo 85  privatnih firmi u Crnoj Gori. Vlasnici ili direktori porodičnih firmi su učestvovali u istraživanju. Anketiranje je vršeno onlineputem i ispitanici su samostalno popunjavali upitnik. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultate istraživanja možete pogledati na infografiku – Porodicne firme u Crnoj Gori – infographic

Istraživanje o porodičnim firmama u Srbiji 2015.

Istraživanje o porodičnim firmama u Srbiji je sprovedeno u periodu od 19. februara do 15. marta 2015. godine. Istraživanje je obuhvatilo 161 privatnu firmu u Srbiji, a u istraživanju su učestvovali vlasnici ili direktori porodičnih firmi. Anketiranje je vršeno onlineputem (ispitanici su samostalno popunjavali upitnik). Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultate istraživanja možete pogledati na infografiku – Porodicne firme – infographic Srbija 2015 

Istraživanje o porodičnim firmama u Srbiji 2014.

Istraživanje je sprovelo Centar za edukaciju Pro Educa u periodu od 20. januara 2014. do 28. februara 2014. godine. U tom periodu je kontaktirano preko 1500 porodičnih preuzeća, da bi dobili 190 upitnika, ali zbog uočenih nepravilnosti 20 upitnika nije učestvovalo u finalnoj analizi. Istraživanje je obuhvatilo 170 porodičnih firmi u Republici Srbiji. Upitnik su popunjavali vlasnici ili direktori porodičnih firmi. Anketiranje je vršeno online putem i ispitanici su samostalno popunjavali upitnik. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Porodične firme Srbija 2014

Istraživanje o porodičnim firmama u Bosni i Hercegovini 2014./2015.

Istraživanje o porodičnim firmama u periodu 1. decembar 2014 . do 30. januara 2015. je sprovela agencija Prime Communicationsiz Banja Luke. Istraživanje je obuhvatilo 156 privatne firme u BiH. U istraživanju su učestvovali vlasnici ili direktori porodičnih firmi. Anketiranje je vršeno onlineputem i ispitanici su samostalno popunjavali upitnik. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultate istraživanja možete pogledati na infografiku – Porodicne firme_infographic 2015

Istraživanje o porodičnim firmama u Republici Srpskoj 2012./2013.

Centar za edukaciju Pro Educa, sproveo je istraživanje o porodičnim firmama. Istraživanje, na uzorku od 208 porodičnih firmi iz Republike Srpske, realizovano je u periodu od 01.12.2012. do 30.01.2013.g. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultate istraživanja možete pogledati na infografiku – Porodicne firme istrazivanje – Infographic 2013

Istraživanje o porodičnim firmama u Bosni i Hercegovini 2011./2012.

Istraživanje je sprovela agencija Prime Communications iz Banja Luke u periodu od 15. novembra 2010. do 20 februara 2011. godine. Istraživanje je obuhvatilo 152 privatne firme u Bosni i Hercegovini. Anketiranje je vršeno onlineputem.Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultate istraživanja možete pogledati na linku – IZVJESTAJ Porodicne firme 2011

 • SELEFIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ( jul 2017-April 2018, U.S Embassy)

Nakon uspješne implementacije istraživanja javnog mijenja čiji cilj je bio razumijevanje fenomena radikalnog islama u BiH, ovaj projekat je nastavak, koji ima za cilj utvrđivanje ličnih stavova Selefija o militantnom ekstremizmu, ratu i miru kao i o spremnosti na žrtvovanje. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Selefije u BiH 2

 • SELEFIJE U BOSNI I HERCEGOVINI (novembar 2015-novembar 2016 , U.S Embassy)

Pro Educa je realizovala projekat “Selefije u Bosni i Hercegovini – upoznaj se sa njima kako bi ih shvatio” čiji je cilj bio razumijevanje fenomena radikalnog islama u Bosni, kroz obavljanje intervjua s ljudima koji aktivno praktikuju selafizam i poznaju korijene radikalizma na individualnom nivou. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Selefije u BiH 1

 • ŠTA POSLANICI I NOVINARI U BIH MISLE O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA?( 2013 godina, U.S Embassy)

Ciljistraživanjaje bio percepcija ljudi koji kreiraju javno mijenje koje se tiče evroatlanskih integracija u BiH. Kao rezulatat projekta, a nakon obavljenog istraživanja, održali smo okrugle stolove i izdali publikaciju sa rezultatima i analizom. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Šta poslanici i novinari u BiH misle o evroatlantskim integracijama?

 • DRUŠTVENI CILJEVI, STAVOVI I STRAHOVI GRAĐANA BIH PREMA EU, 2010.

Cilj ovog projekta je dobiti informacije koliko građani BiH imaju znanja o EU i kakvi su im stavovi o procesu evropskih integracija, te identifikovati strahove i otpore koje građani BiH imaju prema EU. Istraživanje je provedeno u toku 2010. godine, a podržano je od strane kancelarije Evropske komisije u BiH. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Na putu ka Evropskoj uniji

 • IMIDŽ OPŠTINE BIJELJINA, 2010.

Istraživnje je provedeno u toku 2010. godine, a cilj je bio dobiti informacije o tome kako građani Bijeljine vide svoju opštinu i kakav imidž Bijeljina ima za lokalnu javnost i za investitore. Istraživanje je podržala Opština Bijeljina. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Rezultati istraživanja – Imidž opštine Bijeljina

 • ŽENE, LIDERI 21. VIJEKA, 2010/2013.

• Istraživanje „Žene – lideri 21. vijeka“ prema ženama iz bh. javnog i poslovnog svijeta; 2010. godina
• Istraživanje „Žene – lideri 21. vijeka“ – na koji način novinari prepoznaju žene lidere u bh. javnosti; 2010.godina

Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

 • MAPIRANJE PREDUZETNIČKIH POTENCIJALA UDRUŽENJAI NJIHOVIH ČLANICA U REPUBLICI SRPSKOJ

Cilj istraživanja je da se identifikuju potrebe i prioriteti za organizacije civilnog društva u RS i njihovih ženskih članova za uključivanje u preduzetničke aktivnosti, kao i njihove preduzetničke sklonosti i opredjeljenja.Projekat je podržan kroz USAID Sida FIRMA Projekat , a partner na projektu je Gender centar Republike Srpske. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

 • PREDUZETNIČKI DUH STANOVNIKA BANJALUKE, 2010.

Projekat je realizovan 2010. godine i podrazumijevao je istraživanje stavova građana u svim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Banjaluka s ciljem dobijanja informacija o spremnosti građana o pokretanju vlastitog biznisa. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1235 punoljetnih stanovnika grada Banja Luke, metodom lice u lice. Rukovodilac istraživanja je dr Srđan Puhalo.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...